Luned́ 08 marzo 2021

" e chie si mantenet a cuntattu
de artes bellas e tradissiones
est custu grupu' e giovanos cumpattu,
ispintos dae sanas passiones "
                           Franziscu Mura
Riproduzione artistica del costume tradizionale di Silanus

Silanos ch'in d'ogni era fama as tentu
po s'ospidalidad'e ambiente
a sos amigos bonu tratamentu
lis faghes'e los rezzis gentilmente.

De tottu chie ch'enit raramente
chi si che nd'andede unu discuntentu
po cussu ogni annu po Santu Larentu
che ad'imensas mareas de zente

godindesi sa festa in allegria
fat'a sistema tradizionale
cun ballos isfiladas e tenores

gar'e chiterra e gar'e poesia
cun s'importante banda musicale
e pariglias de caddos curridores.

Franziscu Mura